FacebookTwitterE-mailarrow-left

Dr. Béres-Deák Ügyvédi Iroda

Külföldi rendszámú személygépkocsi Magyarországon történő használata - Jogszabály változás!

2012. szeptember 22. —  Dr. Béres-Deák Attila

A Magyar Köztársaság Kormánya megalkotta azt a rendeletét, amellyel véget kíván vetni a szlovák, német, svájci és egyéb külföldi rendszámmal rendelkező gépjárművek magyarországi jogellenes használatának.

A rendelet lényege, hogy aki ilyen külföldi rendszámmal ellátott gépjárművet használ, annak kell bizonyítani, hogy a használat jogszerű.

A magyar közigazgatási jog alapvető szabályai közé tartozok, hogy a tényállás tisztázása a hatóság kötelessége. Egyszerűsítve, a hatóság feladata azon tényállás megállapítása ami szerint joghátránnyal sújtható egy személy. ( Személy alatt értendő mind a természetes személy, mind a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is.) Ezt a szabályt- amit törvény rendel el- felülírta a Kormány egy a napokban megjelent és szeptember elsejével hatályos rendeletével és úgy rendelkezik, hogy aki külföldi rendszámú gépjárművet használ Magyarországon és közúti ellenőrzéskor vagy telephelyén (ez nyilván nem természetes személy esetében áll fenn) ezt megállapítja a hatóság, akkor nyomban leszereltetheti a rendszámot, bevonhatja a forgalmi engedélyt és azokat megküldi az illetékes okmányirodának. Az okmányiroda rendelkezik a forgalomból történő kivonásról. Ezen határozat jogerőssé válásától számított 15 napon belül még kezdeményezheti az ügyfél a magyarországi forgalomba helyezési eljárást és akkor nem kerül megküldésre a külföldi rendszámot kiadó és nyilvántartott hatóságnak a külföldi rendszám.

Mi következhet ezen jogszabályi rendelkezés hatására 2011. szeptember elsejét követően?

Sorra dugók alakulnak ki a közutakon, mert a külföldi rendszámos gépjárműveket leállítják a közúti közlekedés ellenőrző hatóságok. Perceken belül a külföldi rendszámos gépkocsik rendszám és forgalmi engedély nélkül maradnak. Kapnak ugyan egy útvonal engedélyt- miszerint a lehető legrövidebb úton belül el kell érniük a hatóság által meghatározott földrajzi pontot- de innentől a gépjárművet nem használhatják, hanem járkálhatnak az okmányirodába, bizonyítani, hogy jogszerű a külföldi rendszámú gépjármű használata.

Tudjuk, hogy jog és igazság nem mindig jár együtt „kéz a kézben” ezért hamarosan kidolgozok egy olyan okirati bizonyítási rendszert, amelyik már a helyszíni rendszám és forgalmi engedély elvételét megakadályozza.

138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az 1–6. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában, 7. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában, a 8–9. és 11. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

EGYES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁSI FELADATOK

1. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának különös szabályai

1. §1 (1) Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a fő tevékenysége szerint járműgyártásra, járműjavításra jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból ideiglenesen kivont, javítás alatt álló vagy kereskedelmi célból történő szállítása során a jármű ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.

(2) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű használata az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel.

(4) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.

(5) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.

(6) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetében az (5) bekezdésben meghatározott személy- és teherszállítás, illetve vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl egyéb indokolt megszorításokat rendelhet el, így különösen útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Erről és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentésről határozatot hoz.

2. Az E betűjelű ideiglenes rendszám kiadására vonatkozó korlátozás

2. §2 A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű tulajdonosa részére a járműhöz a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási engedély egy alkalommal adható ki.

3. A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási rendelkezések

3. §3 (1) Ha a közúti, illetve telephelyi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kkt.) meghatározott, a külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos szabályok szerint a jármű jogellenes használatára került sor, a külföldi hatósági jelzést és engedélyt a helyszínen el kell venni és azt az elvétel okának megjelölésével együtt 8 napon belül meg kell küldeni a jármű belföldi üzemben tartója vagy a járművezető lakóhelye, székhelye, telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdés alapján megküldött hatósági engedélyt, jelzést határozattal bevonja. Ezzel egyidejűleg tájékoztatja a belföldi üzemben tartót, hogy amennyiben a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem kezdeményezi a jármű belföldi forgalomba helyezését, akkor a bevont hatósági jelzést és forgalmi engedélyt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján a kiállító külföldi hatóság részére megküldi.

(3) Amennyiben a jármű üzemben tartója vagy a jármű vezetője a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a döntés jogerőre emelkedéséig okirattal igazolja a külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel történő közlekedés Kkt.-ben foglaltak szerinti jogszerűségét, a külföldi hatósági engedély és jelzés visszaadásával egyidejűleg a bevonásra irányuló eljárást meg kell szüntetni.

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a közlekedési és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

40. § (1) Harmadik ország hatósága által külföldi rendszámtáblával ellátott járművel, ha azt a vámhatóság alakiság nélkül vámkezelte ideiglenes behozatalban - feltéve, hogy jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a belépéstől számított legfeljebb hat hónapig, egyéb esetben a vámhatóság határozatában meghatározott ideig lehet Magyarországon közlekedni.135

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltével a járművet magyar fogalmi engedéllyel és rendszámtáblával kell ellátni. A külföldi rendszámtáblát viszonosság esetén az azt kiadó hatósághoz történő megküldés, egyéb esetekben megsemmisítés céljából a Hivatalnak kell megküldeni.

(3) Külföldi rendszámtáblával ellátott Magyarországra harmadik országból importált gépjármű a határátlépést követően külföldi rendszámtáblával nem közlekedhet.

(4) Annak a magyar állampolgárnak, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, akinek lakó-, tartózkodási helye vagy székhelye (telephelye) a Magyar Köztársaság területén van, illetve került bejegyzésre, a tulajdonába kerülő külföldön nyilvántartott járműnek - a tulajdonjog megszerzésétől, illetőleg a jármű behozatalától számított legfeljebb 30 napon belül - a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételét, illetve magyarországi forgalomba helyezését kezdeményeznie kell.137 138

(5) Más EGT-állam állampolgárának a magyarországi lakóhely bejelentését igazoló hatósági igazolvány kiadásától, illetőleg a jármű behozatalától számított legfeljebb 30 napon belül kezdeményeznie kell a tulajdonát képező, belföldön üzemeltetett - más EGT-államban nyilvántartott - jármű magyarországi forgalomba helyezését.139 140

41. § (1) A Magyarországon a 40. § alapján nyilvántartásba vett külföldi jármű forgalmi engedélyébe külföldi természetes és jogi személy, mint tulajdonos vagy mint üzembentartó is bejegyezhető.

(2) Amennyiben a jármű külföldi tulajdonosa nem rendelkezik magyarországi tartózkodási hellyel és a forgalomba helyezési vagy átírási eljárást a leendő magyarországi üzembentartó végzi, a törzskönyvet a tulajdonos vagy közjegyzői, illetve ügyvédi okiratban meghatalmazottja személyesen veheti át.

(3) Külföldi jogi személy tulajdonosként vagy üzembentartóként történő nyilvántartásba vételekor a cég bejegyzéséről szóló külföldi okirat hiteles magyar nyelvű fordítását is bemutatja

külföldi rendszám, jogszabály változás

Vissza a blogbejegyzésekhez